Smluvní podmínky

Ekofarma Chřibská

zemědělský podnikatel Veronika Halamková přijímá objednávky zboží a služeb od svých zákazníků prostřednictvím e-shopu, telefonicky, e-mailem či osobním kontaktováním.

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v našem internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Veronika Halamková, se sídlem Dolní Chřibská 186, Chřibská, IČO75108623 a je registrovaným plátcem DPH s DIČ: CZ8755192600

Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.
 
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Možnosti objednávky
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“) 
Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • kód a název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
 
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.
 
Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem nebo telefonicky. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.
 
V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.
 
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
 
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
 
Závěrečné ustanovení
 
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.6 . 2014 

Cena a platební podmínky:

Kupující je povinnen uhradit cenu zboží na základě daňového dokladu - faktury, prodejky... V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí na daňové dokladu je kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího, aby mohl bezodkladně provést potřebnou opravu. Kupní cena za prodané zboží bude účtována dodavatelskou fakturou, jež bude obsahovat  také ujednanou dobu a způsob spaltnosti. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí její připsání na účet prodávajícího , hotovostní platba nebo platba kartou. Nezaplatí-li kupující kupní cenu v ujednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat a kupující je povinen zaplatit  smluvený úrok z prodlení ve výši 0,10 % z nezaplacené kupní ceny zboží za každý den prodlení.

Dodací podmínky:

Způsob dodání zboží nebo služeb, dodací lhůty a místo dodání je uvedeno v objednávce. Zboží bude řádně zabaleno pro účel přepravy. Místem dodání zboží nebo služeb je místo odevzdání firmou Veronika Halamková kupujícímu sjednané ve smlouvě. Není-li ve smlouvě sjednáno dodání zboží nebo služeb v určitém místě, je zboží dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do místa ujednání. Kupující je povinen učinit veškeré úkony proto, aby prodávající mohl dodat zboží v místě dodání, zajistit, aby zboží bylo bylo vyloženo a převzato bez zbytečného odkladu. Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit na dodacím listě, popř. na jiném dokladu, ze kterého je zřejmé doručení zboží kupujícímu. Povinnost prodávajího dodat kupujícímu sjednané množství zboží a povinnost kupujícího odebrat sjednané  množství zboží se považuje za splněnou, pokud se množství skutečně dodaného a odebraného zboží bude od množství sjednaného lišit maximálně o 10 %. Kupující nabyde vlastnická práva ke zboží dnem úplného zaplacení ujednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží nebo předáním přepravci v dohodnutém místě.